Soorten psychotherapie

Onderzoek

Iedere therapie zal voorafgegaan worden door een aanmeldingsgesprek. Hierin wordt onderzocht, of de hulpvraag geschikt is voor behandeling in deze praktijk of dat verwijzing naar een andere zorgaanbieder nodig is.

Na het aanmeldingsgesprek volgt een intake procedure waarbij in een of meerdere gesprekken een inventarisatie plaats vindt van uw klachten, uw voorgeschiedenis en uw verwachtingen. Indien er sprake is van een mogelijke indicatie voor een psychoanalyse kan het zijn dat aanvullend diagnostisch onderzoek nodig is. Als uw voorkeur uitgaat naar een andere vorm van behandeling of naar een andere behandelaar, dan is dat uiteraard bespreekbaar en zal ik u doorverwijzen naar een collega. Het staat u natuurlijk ook vrij om na de intake te beslissen niet aan een therapie te beginnen.

In een adviesgesprek zal, naast de praktische zaken rondom de inschrijving in de praktijk en privacyregels, de diagnose en het behandeladvies worden besproken.

Psychoanalytische Psychotherapie/Inzichtgevende Psychotherapie

Psychoanalytische psychotherapie of inzichtgevende therapie is een vorm van gesprekstherapie, die dezelfde theoretische uitgangspunten heeft als psychoanalyse met als doel het zicht krijgen op terugkerende –niet adequate- interactiepatronen die het leven van iemand ernstig kunnen belemmeren.

Emotionele bewustwording van deze patronen- die hun oorsprong vaak vinden in de kindertijd – werkt meestal bevrijdend en maakt het mogelijk andere en meer adequate keuzes in het leven te maken.

Een  goedlopende inzichtgevende psychotherapie leidt tot niet alleen tot vermindering van klachten, maar ook op een beter inzicht en begrip voor de ontstaansgeschiedenis en onderliggende betekenissen van klachten en patronen. Met als doel dat iemand door toegenomen inzicht meer in staat is om bewustere keuzes die bij hem passen te maken. Dit leidt ook tot een groter gevoel van vrijheid.

Meestal duurt een psychoanalytische psychotherapie minder lang dan een psychoanalyse.

Psychoanalyse

Psychoanalyse of de bankanalyse is een intensieve vorm van inzichtgevende psychotherapie. Hierbij ligt de cliënt op een bank en de analyticus zit hierachter.  Net als bij inzichtgevende psychotherapie gaat het om onbewuste patronen bewust te worden. Mede door de hoge frequentie (4 of 5  keer per week) en de lange duur (meerdere jaren) zullen vele interactiepatronen, die zijn ontstaan in de kindertijd, herhaald en beleefd worden in het contact met de analyticus. Dit bewustwordingsproces geeft toegang tot verandering om vandaar uit anders met u zelf en met anderen om te kunnen gaan. Niet iedereen heeft het nodig en niet iedereen is geschikt voor een dergelijk intensieve therapie. Een psychoanalyse kan geïndiceerd worden als er al langdurig problemen spelen, de lijdensdruk hoog is en vaak eerdere behandelingen weinig verandering bewerkstelligd hebben.

Adolescenten

De behandeling van adolescenten, jongeren in de leeftijd van 18 tot 24 jaar, varieert afhankelijk van leeftijd en problematiek. Op deze site genoemde vormen van behandeling kunnen deel uitmaken van de behandeling van adolescenten.

In overleg met de jongere en ouders wordt bekeken of het passend is wanneer de ouders betrokken worden in de behandeling en op welke manier. In sommige gevallen  kan dezelfde therapeut spreken met adolescent en ouders, soms heeft het de voorkeur dat er voor de ouders een andere therapeut beschikbaar is dan voor de adolescent. Over het algemeen is bij jongere adolescenten de betrokkenheid van ouders bij de behandeling wenselijk, bij oudere adolescenten kan dat anders zijn.

Partner -relatietherapie

(Partner-)relatieproblemen kunnen voortkomen uit de manier waarop partners denken over zichzelf en de ander, wat zij van elkaar verwachten, hoe ze elkaars gedrag begrijpen, hoe zij communiceren en zich naar elkaar gedragen. Soms zijn deze gedragingen gebaseerd op een reëel beeld van zichzelf en de ander, soms ook zijn ze gebaseerd op onbewuste en onjuiste aannames over zichzelf en de ander. Dan kunnen relatie- of gezinsproblemen ontstaan, zoals conflicten of verwijdering van elkaar.

De therapie is erop gericht om vastgelopen patronen in de omgang met elkaar te verhelderen en waar mogelijk weer vlot te trekken. Naast wat er niet goed gaat, wordt aandacht besteed aan de positieve, krachtige kanten van de relatie of het gezin.

Gezinstherapie

Soms kunnen problemen beter begrepen en opgelost worden wanneer meer gezinsleden een bijdrage leveren. Dit is vaker het geval als het om kinderen gaat. In dergelijke gevallen wordt in overleg met de ouders het gezin uitgenodigd, waarbij iedereen gevraagd wordt mee te denken over aanleiding en oplossing van gerezen problemen.

Vaak helpt het om een verstoorde of niet meer lopende communicatie weer op gang te brengen. Gezinsgesprekken kunnen ook een functie hebben bij verliesverwerking, zoals na het overlijden van een gezinslid.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren die in therapie zijn, of voor ouders die samen met een therapeut willen stilstaan bij aspecten waar ze in hun ouderschap moeite mee hebben of in vastlopen. Het kan daarbij gaan om algemene opvoedingsvragen / opvoedingsondersteuning maar ook om specifieke vragen rond  bv. een onderwerp als adoptie of adolescenten.

Samen met de therapeut wordt stilgestaan bij de manier waarop ouders het ouderschap vormgeven en hoe de ontwikkeling van een kind kan worden bevorderd.

Coaching

Soms hebben mensen vragen over zichzelf of over hun leven waarover zij met een neutrale gesprekpartner willen spreken. Iemand die buiten hun leven staat en daarom onafhankelijk en kritisch  zonder eigenbelang mee kan denken en reflecteren. Het is lang niet altijd nodig daarvoor in therapie te gaan. Soms kunnen enkele gerichte gesprekken voldoende zijn om weer met vertrouwen zelf verder te gaan.

Coaching zou dan een geschikte vorm van behandeling kunnen zijn. De gesprekken vinden vanuit een psychodynamisch kader plaats met een nadrukkelijke focus op het hier en nu van uw vraag met als doel om in korte tijd tot een eigen visie of eigen keuzen te komen en zelf weer verder te kunnen.

Indien het vermoeden bestaat dat coaching niet voldoende is wordt er een deskundig advies gegeven over mogelijke meer passende therapeutische trajecten.

E -Health

Dit kan als onderdeel van een behandeling ingezet worden. Te denken valt hierbij aan bv e-mail of skype contact om de voortgang van de behandeling te waarborgen. Er kan uit tijdsbesparing gevraagd worden via mail een aantal vragen te beantwoorden, zowel voor diagnostiek als ter evaluatie van de behandeling.

E-health is nog in ontwikkeling en zal in de toekomst verder vorm krijgen in deze praktijk.

Leertherapie

Voor professionals al dan niet in opleiding, zoals psychotherapeuten, gezondheidszorg psychologen, psychiaters en klinisch psychologen.

Supervisie

Voor professionals al dan niet in opleiding, zoals psychotherapeuten, gezondheidszorg psychologen, psychiaters, klinisch psychologen en systeemtherapeuten.

Ga naar contact om u aan te melden.