Vergoeding

Verzekerde zorg

Psychotherapie is zorg die in principe vergoed wordt uit de basisverzekering. Met alle reguliere zorgverzekeraars heb ik in 2024 een contract afgesloten. Dit zijn: Zilveren Kruis, VRZ, CZ, DSW, VGZ en Caresq, inclusief de onder deze koepels behorende zorgverzekeraars. Alleen met Menzis heb ik geen contract afgesloten. Dat betekent dat de psychotherapie rechtstreeks door uw verzekeraar wordt vergoed. U hebt hiervoor wel een verwijzing van de huisarts nodig en er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Om in aanmerking te komen voor een gespecialiseerde / langer durende behandeling zoals mogelijk binnen deze praktijk, heeft u een verwijzing nodig voor de ‘Gespecialiseerde GGZ’.

De verwijsbrief dient minimaal de volgende gegevens te bevatten om voor verzekerde zorg in aanmerking te komen:

  • Datum verwijzing (deze dient vóór het eerste contact te zijn gedateerd tot maximaal een half jaar daarvoor)
  • Naam en adres, functie en AGB-code van de verwijzer
  • Handtekening en/of stempel van de verwijzer
  • Naam verwijzende praktijk
  • Naam, adres, geboortedatum, BSN en inschrijfnummer bij de verzekering van de verzekerde
  • Een expliciete uitspraak over een (vermoeden van een ) psychische stoornis volgens de DSM- IV- classificatie
  • Een gerichte verwijzing naar de SGGZ (Specialistische GGZ)

Afhankelijk of u een naturapolis heeft (volledige vergoeding bij de door uw zorgverzekeraar gecontracteerde zorgaanbieders; beperkte vergoeding bij niet- gecontracteerde zorg) of een restitutiepolis (vrije keuze van zorgaanbieder; nota mogelijk zelf betalen en achteraf door u te declareren; vergoeding verschilt van zorgverzekeraar) is het in alle gevallen aangewezen om bij uw zorgverzekeraar vooraf na te gaan wat, hoe en hoeveel u vergoed krijgt.

De meeste zorgverzekeraars hebben in hun contracten per zorgaanbieder een zorgplafond afgesproken. Wanneer ik voor een bepaalde zorgverzekeraar dit plafond heb bereikt, zou het kunnen dat u voor verzekerde zorg dit jaar niet meer bij mij terecht kan. Bij aanmelding kan ik u hierover informeren.

Bij verzekerde zorg wordt aanspraak gedaan op uw eigen risico. In 2024 gaat dit om een bedrag van € 385,= mits u uw eigen risico niet heeft verhoogd.

Het is aan te raden om voor de zekerheid navraag te doen bij uw zorgverzekeraar. Bij sommige zorgverzekeraars dient u zelf voor aanvang van de behandeling toestemming voor langdurige inzichtgevende psychotherapie aan te vragen.

U hebt ieder jaar in december de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen.

Mocht u overwegen te willen veranderen van zorgverzekeraar is het raadzaam met mij te overleggen, aangezien dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van de vergoeding van uw behandeling.

Niet verzekerde zorg

Psychoanalyse wordt sinds 2010 niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. Deze behandeling moet dan ook geheel zelf betaald worden. Er is geen tussenkomst van een verwijzer of verzekeraar nodig. In overleg zal er een tarief worden afgesproken.

Tarief Overig (zorg)product (OZP):

Voor sommige klachten wordt psychotherapie niet vergoed door de zorgverzekeraar, zoals bijvoorbeeld in geval van rouw, levensfaseproblematiek of in geval van partnerrelatieproblemen. In dergelijke gevallen wordt het Nza tarief van € 100,- per sessie gehanteerd.

Coaching wordt eveneens niet vergoed. Tarieven per sessie voor zelf- betalenden  liggen tussen de € 95,00 (psychotherapie) en € 130,00 (coaching) In sommige situaties zijn de kosten fiscaal aftrekbaar, bijvoorbeeld bij coaching van een (zelfstandig) ondernemer.

Annuleren of verzetten

Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doe dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur van te voren. Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, onafhankelijk van wat de reden hiervoor is, wordt een bedrag van 70 Euro in rekening gebracht. De reden hiervan is dat er tijd is gereserveerd die niet meer op te vullen is. De verzekering vergoedt niet bij “no show” (niet verschijnen op de geplande afspraak). De rekening wordt naar u persoonlijk gestuurd.

Tarief leertherapie en supervisie

Voor professionals in opleiding wordt het tarief in onderling overleg vastgesteld.

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut voor de praktijk is goedgekeurd en kan op aanvraag op de praktijk worden ingezien.

Klachten

Klachtenregeling

Indien u een klacht over mij of over de behandeling heeft, is het belangrijk dat te laten weten, bij voorkeur in een gesprek. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.  Als u het moeilijk vindt om dat te zeggen kunt u het mij ook schrijven. Het biedt de kans om mijn aanpak bij te stellen of een misverstand recht te zetten.

Bemiddeling

Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen samen op te lossen, kunt u contact opnemen met de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten, www.lvvp.info, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. Het LVVP -bureau kan u of mij in contact brengen met een van de bemiddelaars. De bemiddelaar heeft een geheimhoudingsplicht.

Klachtencommissie LVVP

Is de klacht dusdanig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de onafhankelijke klachtencommissie van de LVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar neemt geen tuchtrechtelijke maatregelen.

Het postadres is:
Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

Het e-mailadres is: klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

Op grond van de Wet BIG vallen GZ -psychologen, en psychotherapeuten onder het medisch Tuchtrecht. Meer uitgebreide informatie over de wet- en regelgeving over psychotherapie, waaronder de beroepscode voor psychologen en psychotherapeuten, de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming Persoonsgegevens ( (WBP) kunt u vinden via www.lvvp.info. Op deze site staat ook beschreven wat u het beste kunt doen bij klachten over uw behandelaar.

Nieuwe klachtenregeling per 1-1-2017

Met ingang van 1 januari 2017 wordt een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ). De klachtencommissie van de LVVP, die haar werkzaamheden uitvoert in het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), komt net als de WKCZ per die datum te vervallen. Vóór 1 januari 2017 worden op deze pagina de gegevens van de klachtenfunctionarissen en van de nieuwe geschillencommissie vermeld.